วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาผลกระทบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดเก็บรายได้ของ สำนักงาน กสทช.

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ