วันที่บันทึก : 1 พฤษภาคม 2562

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดทำหลักเกณฑ์แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสำหรับประเทศไทย

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ