สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2556
วันอังคารที่  24  ธันวาคม  2556  เวลา  15.00  น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-นัดพิเศษ-ครั้งที่-2-2556.pdf