สรุปมติที่ประชุม กสทช. 11/2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 11/2556
วันพุธที่ 13  พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12  อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-11-2556.pdf