สรุปมติที่ประชุม กสทช. 3/2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2556
วันอังคารที่  26  มีนาคม  2556  เวลา  09.30  น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12  อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-3-2556.pdf