สรุปมติที่ประชุม กสทช. 4/2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 4/2556
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556  เวลา  08.30  น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • เอกสารแนบรายงานการประชุม-ครั้งที่-4-56.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-4-2556.pdf