สรุปมติที่ประชุม กสทช. 5/2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 5/2556
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • บันทึกความเห็น-ครั้งที่-5-2556.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-5-2556.pdf