สรุปมติที่ประชุม กสทช. 6/2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 6/2556
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • ความเห็นแนบรายงาน-6-2556.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-6-2556.pdf