สรุปมติที่ประชุม กสทช. 8/2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 8/2556
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • บันทึกเพิ่มเติม.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-8-2556.pdf