สรุปมติที่ประชุม กสทช. 1/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2557
วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ  ห้อง Crew Lounge
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-1-2557.pdf