สรุปมติที่ประชุม กสทช. 2/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา  09.30  น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • บันทึกความเห็นแนบท้ายรายงานการประชุม.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-2-2557.pdf

Create by  - 2fellows  admin (2/19/2016 3:35:27 PM)