สรุปมติที่ประชุม กสทช. 2/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา  09.30  น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • บันทึกความเห็นแนบท้ายรายงานการประชุม.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-2-2557.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (19/2/2559 15:35:27)