สรุปมติที่ประชุม กสทช. 3/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2557
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา  09.30 น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • บันทึกความเห็นแนบท้ายรายงานการประชุม-3-2557.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-3-2557.pdf