สรุปมติที่ประชุม กสทช. 6/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 6/2557
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แนบความเห็น.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-6-2557.pdf