สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 1/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-นัดพิเศษ-1-60.pdf