สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 2/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • รายงานการประชุมนัดพิเศษ-2-60.pdf