สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 4/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • รายงาน-กสทช-นัดพิเศษ-4-60.pdf