สรุปมติที่ประชุม กสทช. 5/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-5-60.pdf

Create by  - สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)  (6/20/2017 12:48:54 PM)