สรุปมติที่ประชุม กสทช. 7/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • บันทึกความเห็นแนบ-7-2560-(วาระที่-5-4-1)-กสทช-ผศ-ดร-ธวัชชัย.pdf
  • บันทึกความเห็นแนบ-7-2560-(วาระที่-5-4-1)-กสทช-พลโท-ดร-พีระพงษ์.pdf
  • บันทึกความเห็นแนบ-7-2560-(วาระที่-6-2).pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-7-2560.pdf