สรุปมติที่ประชุม กสทช. 10/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • บันทึกความเห็นแนบ-10-2560-(วาระที่-5-3-3).pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-10-2560.pdf