สรุปมติที่ประชุม กสทช. 15/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-15-60.pdf

Create by  - สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)  (11/29/2017 3:51:28 PM)