สรุปมติที่ประชุม กสทช. 15/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-15-60.pdf

สร้างโดย  - สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)  (29/11/2560 15:51:28)