สรุปมติที่ประชุม กสทช. 16/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. (ต่อเนื่อง)
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-16-2560.pdf