สรุปมติที่ประชุม กสทช. 18/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - Supawan

Download

  • รายงาน-กสทช-18-60.pdf