สรุปมติที่ประชุม กสทช. 6/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • บันทึกความเห็นแนบท้ายรายงาน-กสทช-6-2561.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-6-61.pdf