สรุปมติที่ประชุม กสทช. 9/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • ร่างรายงาน-กสทช-9-61.pdf

สร้างโดย  -   (5/6/2561 11:04:37)