สรุปมติที่ประชุม กสทช. 12/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • บันทึกความเห็นแนบท้าย-12-61.pdf
  • รายงาน-กสทช-12-61.pdf

สร้างโดย  -   (25/7/2561 14:24:52)