สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 2/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • รายงาน-พิเศษ-2-61.pdf