สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 4/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-นัดพิเศษ-4-2561.pdf

Create by  - สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)  (8/28/2018 3:20:31 PM)