สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 4/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย  -   (28/8/2561 15:20:31)

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-นัดพิเศษ-4-2561.pdf