สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 5/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • ความเห็นแนบท้าย-นัดพิเศษ-5-61.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-พิเศษ-5-61.pdf