สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 8/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-นัดพิเศษ-8-2561.pdf