สรุปมติที่ประชุม กสทช. 21/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

สร้างโดย   - valaya.k สำนักประธานกรรมการและการประชุม(ปบ)

Download

  • รายงาน-กสทช-21-61.pdf