สรุปมติที่ประชุม กสทช. 8/2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • บันทึกความเห็นแนบท้ายรายงาน-กสทช.pdf
  • รายงาน-กสทช-8-63.pdf

Create by  - สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)  (6/2/2020 8:04:36 AM)