กทช. คลอดร่างประกาศว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการฯ

กทช. คลอดร่างประกาศว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการฯ

พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549  ที่ประชุมกทช. มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ......

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 8 ที่กำหนดให้กทช. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวเอาไว้

สาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าวจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ถือว่าเป็น ลักษณะการครอบงำกิจการของคนต่างด้าว โดยไม่ได้จำกัดแค่ประเด็นสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กฎหมายฉบับอื่นกำหนดไว้ แต่จะกำหนดลักษณะโดยพิจารณาถึงอำนาจการทำธุรกรรมที่แท้จริง, ผู้รับผลประโยชน์ตัวจริงของกิจการ, สิทธิและอำนาจการออกเสียงของผู้ถือหุ้น, สิทธิในการโหวตคัดค้านเรื่องสำคัญของกิจการ, ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ ที่ผู้บริหารได้รับจากคนต่างด้าว หรือบริษัทแม่ในต่างประเทศ ฯลฯ

ร่างประกาศดังกล่าว กทช.จะประกาศลงในเว็บไซต์ ntc.or.th ของ กทช. ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปมาพิจารณาปรับปรุงประกาศให้มีความรัดกุมเหมาะสม และเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างสูงสุดก่อนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการต่อไป

ดังนั้นประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอความคิดเห็นมาได้ที่

เว็บไซต์ของกทช. หรือส่งมาที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เลขที่ 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

สร้างโดย   - admin NBTC