การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (จังหวัดกรุงเทพฯ)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค  กรุงเทพฯ
               ท่านใด ที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรุณาแจ้งความประสงค์มาภายในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ได้ที่
1) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 4426
2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : committee.nbtc@gmail.com

สร้างโดย   - admin NBTC

Download