การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ

กสทช. โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ฉบับ เพิ่มเติม ดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

2. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ
 
โดยร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.00  –  16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการรับฟังความเห็น หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบแสดงความคิดเห็น) มาที่สำนักงาน กสทช. โดยสามารถส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.
 
ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นการรับฟังความความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2555 วันที่ 26 ธันวาคม 2555 โดยสามารถแสดงความเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวได้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2556 เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาประมวลเพื่อสรุปและพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีความเหมาะสม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

หมายเหตุ:
สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ โดยแนบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): pornprapa.w@nbtc.go.th  หรือทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5316 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น.

สร้างโดย   - admin NBTC

Download