การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 2 ฉบับ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 พันเอก นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ประธาน กสท. เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 2 ฉบับ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย   - admin NBTC