การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ

ท่านใด ที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว
กรุณาแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบตอบรับทาง
E-mail : broadcasting@nbtc.go.th  หรือ ทางโทรสาร หมายเลข 0-2278-5202-3
ภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00 น. โดยมีจำนวนจำกัดไม่เกิน 200 คน

ทั้งนี้ การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 น. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร
 • กำหนดการรับฟังความคิดเห็น 
 • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  

1) ร่างประกาศ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ  

2) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ   

3) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.doc
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ.doc
 • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม.docx
 • กำหนดการรับฟังความคิดเห็น.pdf
 • ร่างประกาศ-เรื่อง-หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์.pdf
 • ร่างประกาศ-เรื่อง-หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป.pdf
 • ร่างประกาศฯ.pdf
 • หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์.doc