การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (จังหวัดอุบลราชธานี)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
ท่านใด ที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรุณาแจ้งความประสงค์มาภายในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 ได้ที่

1) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 4426
2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : committee.nbtc@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็น  
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
  • แบบแสดงความคิดเห็น  
  • ร่างประกาศฯ 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม.doc
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็น.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf