การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
        สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555       เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ท่านใด ที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรุณาแจ้งความประสงค์มาภายในวันที่ 25 กันยายน 2555 ได้ที่
1) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 4426
2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : committee.nbtc@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็น 
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  
  • แบบแสดงความคิดเห็น 
  • ร่างประกาศฯ 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม.doc
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็น.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf