การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
        สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555       เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ท่านใด ที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรุณาแจ้งความประสงค์มาภายในวันที่ 25 กันยายน 2555 ได้ที่
1) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 4426
2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : committee.nbtc@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร
กำหนดการรับฟังความคิดเห็น  Download
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  Download
แบบแสดงความคิดเห็น Download
ร่างประกาศฯ Download

สร้างโดย   - admin NBTC

Download