การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ

ท่านใด ที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว
กรุณาแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบตอบรับทาง
E-mail : broadcasting@nbtc.go.th  หรือ ทางโทรสาร หมายเลข 0-2278-5202-3
ภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00 น. โดยมีจำนวนจำกัดไม่เกิน 200 คน

ทั้งนี้ การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 น. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

- กำหนดการรับฟังความคิดเห็น Download

- แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  Download

1) ร่างประกาศ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
- ร่างประกาศฯ Download  
- แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ Download   

2) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
- ร่างประกาศฯ Download   
- แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ Download   

3) ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
- ร่างประกาศฯ Download  
- แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ Download
 

Create By  - admin NBTC