การจัดสัมมนาเรื่องการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่

สำนักงาน กทช. จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่องการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ ตามขอบเขตของ 
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าประเมินของคลื่นความถี่ 1900 MHz สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในยุคที่สาม (3G) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กทช. กับ Chalmers 
 University of Technology ประเทศสวีเดน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 
สำนักงาน กทช. โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังแนบ

           ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนา และส่งกลับมายัง 
สำนักการอนุญาตการประกอบกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0 2279 1244 
หรือ e-mail: business@ntc.or.th  ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
 เอกสาร  -  กำหนดการรับฟังความคิดเห็น   
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา   
  • เอกสารประกอบการสัมมนา

สร้างโดย   - admin NBTC