การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 13.15 - 17.00 น. ณ ห้อง อินฟีนิตี้ 2 โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

                    ท่านใด ที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ  (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....

กรุณาแจ้งความประสงค์มาได้ที่เบอร์โทรสาร : หมายเลข 02 278 3355

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
โทร 02 271 0151 ต่อ 230, 231ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • (ร่าง)ระเบียบมาตรา-82.pdf
  • แบบตอบรับ.doc
  • กำหนดการ.pdf