การประชุมระดมความคิดเห็น - กลุ่มผู้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มผู้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
*สำหรับ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และ สื่อมวลชน
กำหนดการ
ในวันศุกร์ที่  20  มกราคม  2549 เวลา  13.30-16.30 น.ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
*เอกสารเพิ่มเติมโปรดติดต่อ prnews@ntc.or.th
 

13.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 - 13.45 น.

กล่าวรายงาน

 

โดย  นายมนัส ทรงแสง

              รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กล่าวเปิดการประชุม   
    โดย    พลเอกชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์
               ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

13.45 - 14.30 น.

การนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม

 

โดย     - นายมนัส  ทรงแสง  (ผู้ดำเนินการ)
              รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

           -  นายดำรงค์  วัสโสทก
               ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ

           -  นายองอาจ  เรืองรุ่งโสม
               ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการ

14.30 - 14.45 น.

พัก

14.45 - 16.30 น

 การทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม
การกำกับดูแลการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
 

 

โดย    -    นายมนัส  ทรงแสง  (ผู้ดำเนินการ)
                รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

          -    นายทองทวีป  ขันติกุล
                ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

          -    นายบุญโชค   รุ่งโชติ
                ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

16.30 น.

ปิดการสัมมนา

สร้างโดย   - admin NBTC