การประชุมระดมความคิดเห็น - โครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
วันที่ 30 เมษายน 2549   สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ *สำหรับผู้แทนสมาคมและชมรมวิทยุสมัครเล่นและนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจ เท่านั้น เนี่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเห็นสมควรจัดทำโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อการสนับสนุนกิจการวิทยุสมัครเล่นให้มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่น รวมทั้งเป็นการเตรียมการสำหรับรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้แทนสมาคมและชมรมวิทยุสมัครเล่น และนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจ  เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อดังนี้  รายละเอียด>> (26/04/06)

1. ระดมความคิดเห็นในการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549
2. รับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น ตามนโยบายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่จะเร่งรัดสนับสนุนกิจการวิทยุสมัครเล่นให้มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่น
3.  ารเตรียมการสำหรับรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2549 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 279 6196 โดยด่วน
เพื่อการจัดอำนวยสิ่งความสะดวก และเตรียมอาหารไว้ต้อนรับได้อย่างเหมาะสม

สร้างโดย   - admin NBTC