การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 4 ฉบับ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 4 ฉบับ

กสทช. โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดการจัดการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 4 ฉบับ ได้แก่

1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
3) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
4) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โดยร่างประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็น และมีกำหนดการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87  ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการรับฟังความเห็น หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ) มาที่สำนักงาน กสทช. โดยสามารถส่งด้วยตนเองทางจดหมายลงทะเบียน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digital@nbtc.go.th หรือทางโทรสาร: หมายเลข  0 2278 5493

ทั้งนี้การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555  เวลา 16.30 น. เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาประมวลเพื่อสรุปและพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีความเหมาะสม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
 • กำหนดการรับฟังความคิดเห็น 
 • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
      
1)  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

3) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

4) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 • ร่างประกาศฯ 
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

5)รายงานการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนระบบการรับส งสัญญาณวิทยุโทรทัศนเป็นระบบดิจิตอล 

หมายเหตุ  การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยแนบแบบตอบรับการเข้าร่วมได้ทาง
 (E-mail): ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digital@nbtc.go.th หรือทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5493
ตามแบบตอบรับการเข้าร่วม ภายในวันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 12.00 น.

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะเรื่องแผนการเปลี่ยนระบบ.docx
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง-แผนความถี่วิทยุ.docx
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง-มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณ.docx
 • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะเรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการ.docx
 • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม.doc
 • กำหนดการรับฟังความคิดเห็น.pdf
 • ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-แผนการเปลี่ยนระบบ.pdf
 • ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-แผนความถี่วิทยุ.pdf
 • ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณ.pdf
 • ร่างประกาศ-กสทช-เรื่อง-มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการ.pdf
 • <   1 2   > Pages: 1 of 2