การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางเทคนิคด้านโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น  เกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางเทคนิคด้านโทรคมนาคม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  150  คน  จากสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ณ อาคารหอประชุม  ชั้น 2  สำนักงาน กสทช.

ในการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางเทคนิคด้านโทรคมนาคม    และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
-มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องวิทยุคมนาคม  
-มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3 จี  
-มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า  
-มาตรฐานความถี่สำหรับความเร็วไร้สาย  
-มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับระบบระบุลักษณะวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ หรือ อาร์เอฟไอดี
   การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ กสทช.  ที่ให้มีกิจกรรมลักษณะนี้ทุกครั้งก่อนประกาศใช้กฎ ระเบียบ  อย่างเป็นทางการ  การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ กสทช.  ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคม  จำนวน  10 คน  มีสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ทำการศึกษาและยกร่างมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมปลายทาง  มีการปรับปรุงมาหลายครั้งเพื่อให้ร่างมาตรฐานที่จะประกาศใช้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ให้เป็นไปในลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าและผลดีของระบบอาร์เอฟไอดี หรือระบบระบุลักษณ์วัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ  ที่จะเข้ามามีบทบาทแทนระบบรหัสแท่ง หรือ ระบบบาร์โค๊ตที่ใช้กันมานาน  การที่ กสทช. พยายามผลักดันให้เกิดกฎ ระเบียบ และการมีมาตรฐาน  ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนการใช้อาร์เอฟไอดีในประเทศ  นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

สร้างโดย   - admin NBTC