การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะครั้งที่ 1 เกี่ยวกับหลักการตามประกาศมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) จากผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารหอประชุม และได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว อย่าง ไรก็ตาม ยังมีประเด็นในรายละเอียดของวิธีการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครง ข่ายโทรคมนาคมที่สำนักงาน กสทช. เห็นว่าจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในการกำหนด มาตรฐานการคำนวณ จึงเห็นสมควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เพิ่มเติมต่อไปอีกเป็นครั้งที่ 2 ก่อน พัฒนาเป็นมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรมระหว่าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อไป
ดังนั้น หากท่านประสงค์ที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นและส่งมาที่ กลุ่มภารกิจด้านการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สำหรับวันเวลาที่จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
2. แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น
3. ประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2552

แจ้งส่งความคิดเห็นได้ที่:  กลุ่มภารกิจด้านการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทรศัพท์ 02 271 0151 - 60 ต่อ 578
โทรสาร 02 272 6866

สร้างโดย   - admin NBTC